Algemene voorwaarden Zonatlas voor Installateurs

1. Algemeen

1. Zonatlas voor installateurs in een onderdeel van Zonatlas NL B.V., ofwel www.zonatlas.nl.

2. Deze Algemene Voorwaarden hebben betrekking op alle activiteiten die verricht worden door de juridische entiteiten Zonatlas NL B.V en andere werkmaatschappijen en/of handelsnamen die tot Zonatlas NL B.V. (hierna weer gegeven als Zonatlas) behoren.

3. Zonatlas beheert meerdere websites waar de gebruiker (ook wel genaamd de “Aanvrager”) de dienst wordt aangeboden om offertes aan te vragen om zo een gewenst product of dienst te kunnen vergelijken. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de inhoud en het gebruik van de diensten en websites van Zonatlas. Door het bezoeken van de website en het gebruik van de diensten van Zonatlas gaat u akkoord met deze Algemene Voorwaarden.

2. Inhoud van website

1. De inhoud en vormgeving van deze website pagina’s vallen onder het auteursrecht van Zonatlas NL B.V., of worden gebruikt met toestemming van derde auteursrechthouders. Reproductie is verboden.

3. Externe inhoud

1. Zonatlas voor installateurs kan ook links naar andere websites bevatten. Die links worden aangeboden met het oog op verdere informatie verstrekking en niet ten teken dat Zonatlas deze websites en/of hun inhoud aanprijzen of onderschrijven.

2. Zonatlas draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van de gekoppelde websites. Tevens kan zij evenmin instaan voor de bescherming en de privacy van informatie die gebruikers hebben verstrekt bij hun bezoek aan websites van derden. Gebruikers dienen zelf behoedzaamheid te betrachten en de privacyverklaring te raadplegen die geldt voor de website in kwestie.

3. Externe inhoud

1. Zonatlas voor installateurs kan ook links naar andere websites bevatten. Die links worden aangeboden met het oog op verdere informatie verstrekking en niet ten teken dat Zonatlas deze websites en/of hun inhoud aanprijzen of onderschrijven.

2. Zonatlas draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van de gekoppelde websites. Tevens kan zij evenmin instaan voor de bescherming en de privacy van informatie die gebruikers hebben verstrekt bij hun bezoek aan websites van derden. Gebruikers dienen zelf behoedzaamheid te betrachten en de privacyverklaring te raadplegen die geldt voor de website in kwestie.

4. Opdracht

1. Zonatlas NL levert aanvragen, van Consumenten

voor de productcategorie zonnepanelen, welke zijn geworven via de websites van Zonatlas NL en haar partners aan Installateurs. Deze consumenten hebben onder verwijzing naar de Wet bescherming persoonsgegevens toestemming gegeven om hun gegevens ten behoeve van het krijgen van een zonnepanelen Offerte te verstrekken aan Installateurs.

2. Zonatlas verstrekt aan de Installateur het recht om offertes aan te bieden voor de productcategorie waar de consument offertes voor heeft aangevraagd. De Installateur neemt een vooraf vastgestelde aantal Offerteaanvragen af per week of maand voor een overeengekomen periode, startende per datum van acceptatie van deze algemene voorwaarden, voor een regio of gebied welke tijdens de registratie is aangegeven.

3. Installateurs kunnen lid worden van Zonatlas voor Installateurs door zich te registreren en deze Algemene Voorwaarden te accepteren.

5. Aanvragen

1. Zonatlas zendt Installateurs uitsluitend Offerteaanvragen uit de door hen geselecteerde regio’s en productcategorieën.

2. Zonatlas kan, indien gewenst door de Installateur, het aantal Offerteaanvragen wat geleverd wordt maximeren.

3. De Installateur accepteert dat het aanbod aan Offerteaanvragen via Zonatlas varieert en dat het minimum aanbod van Offerteaanvragen niet gegarandeerd is.

4. Zonatlas levert uitsluitend Offerteaanvragen en garandeert niet dat hier omzet uit voortvloeit.

5. Zonatlas draagt er zorg voor de Installateur van voldoende informatie te voorzien, om de Installateur in staat te stellen contact op te nemen met de Aanvrager.

6. Zonatlas garandeert dat een Offerteaanvraag voor zonnepanelen naar één (1) Installateurs wordt verstuurd.

7. Om zo optimaal mogelijk te profiteren van de diensten van Zonatlas heeft Zonatlas diverse suggesties. Deze zijn terug te vinden als bijlage aan deze Algemene Voorwaarden.

6. Tarieven

1. De Installateur betaalt een afgesproken tarief voor de ontvangen Aanvragen. Het tarief per Offerteaanvraag wordt vastgelegd in een contract.

2. Zonatlas ontvangt geen commissie over bedragen die door Aanvragers aan Installateurs zijn betaald voor diensten verricht door Installateurs. Zonatlas behoudt het recht om haar verdienmodel aan te passen.

3. Zonatlas heeft het recht om het tarief per productcategorie en de algemene voorwaarden op ieder moment te wijzigen.

4. Als het tarief voor een Offerteaanvraag wordt gewijzigd, zal Zonatlas de Installateur informeren per e-mail. De Installateur wordt minimaal tien (10) dagen voor de doorvoering van wijzigingen in de tarieven op de hoogte gebracht.

7. Facturatie en betaling

1. De Installateur gaat akkoord met betaling per automatische incasso of betaling per factuur. Bij automatische incasso wordt het verschuldigde bedrag automatisch afgeschreven binnen zeven (7) dagen na factuurdatum. Bij betaling per factuur dient de Installateur het verschuldigde bedrag te voldoen binnen zeven (7) dagen na factuurdatum.

2. De Installateur ontvangt per week een factuur van de ontvangen Offerteaanvragen in de voorgaande week. Bij de factuur zit een bijlage met een overzicht van de ontvangen en gereclameerde Offerteaanvragen, gespecificeerd met de offertenummers.

3. Bezwaren tegen de factuur dienen uiterlijk zeven (7) dagen na factuurdatum schriftelijk dan wel per e-mail kenbaar te worden gemaakt. Eventuele correcties worden verrekend met de factuur van de lopende week.

4. Wanneer de betaling niet voldaan is binnen de gestelde termijn kan de diensten cq. levering van aanvragen en toegang tot het account tijdelijk worden stopgezet.

5. Zonatlas kan deze dienst alleen beschikbaar stellen als de betalingstermijnen worden nagekomen. Wanneer de Installateur niet aan de vastgestelde betalingstermijn kan voldoen, verwachten wij dat wij daar per eerste mogelijkheid over worden geïnformeerd via de benoemde kanalen. Zonatlas kan in het uiterste geval over gaan tot het overdragen van de zaak aan een incassobureau.

6. De Installateur is verplicht geregistreerd te zijn in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel en het KvK-nummer te melden aan Zonatlas.

8. Verstrekte informatie

1. Zonatlas is niet aansprakelijk voor misvattingen of incorrecte gegevens.

2. De Installateur is verantwoordelijk voor het up-to-date houden van de bedrijfsinformatie waarmee Zonatlas de Installateur informeert over nieuwe aanvragen.

3. De Installateur verplicht zich tot het verstrekken van een geldig en werkend e-mailadres aan Zonatlas. Naar dit e-mailadres worden de Offerteaanvragen gestuurd. Zonatlas is niet aansprakelijk voor de Offerteaanvragen die niet zijn ontvangen door de Installateur en de Installateur gaat akkoord met het betalen voor alle Offerteaanvragen die verstuurd zijn naar het door de Installateur verstrekte e-mailadres.

9. Duur van opdracht en opzegging

1. Met de installateur wordt een opdrachtperiode aangegaan voor bepaalde tijd, en eindigt na een door beide partijen overeenkomen termijn. De installateur heeft het recht de opdracht te beëindigen met in achtneming een opzegtermijn van vier (4) weken. Ook na het beëindigen van de opdracht gelden de voorwaarden voor het behandelen van persoonsgegeven zoals vermeld in “Wet bescherming persoonsgegevens”.

2. Zonatlas heeft het recht de opdracht te beëindigen indien de installateur zich niet houdt aan (één van de) voorwaarden zoals in deze Algemene Voorwaarden worden gesteld

10. Wijzigen van opdracht

1. De Installateur kan wijzigingen doorgeven, w.o. contactgegevens binnen de organisatie, het dekkingsgebied, afname van het aantal aanvragen per week/maand, door het versturen van een e-mail naar roel.aarten@zonatlas.nl.

2. Zonatlas verwerkt alle wijzigingen binnen maximaal twee (2) werkdagen.

3. Zonatlas behoudt zich het recht substantiële wijzigingen aan de afname van Offerteaanvragen van de Installateur te weigeren, indien deze niet tijdig worden doorgegeven. De Installateur wordt hiervan binnen twee (2) werkdagen op de hoogte gesteld.

4. De Installateur mag het maximaal aantal te ontvangen Offerteaanvragen verhogen of verlagen met in achtneming een termijn van 31 dagen. De Installateur kan een maximum instellen per week of maand.

11. Tijdelijk stopzetten van de dienst

1. De Installateur beschikt over de mogelijkheid om de afname van Offerteaanvragen van Zonatlas of haar websites tijdelijk stop te zetten. Dit kan tot maximaal 21 aaneengesloten dagen, of maximaal drie keer per jaar met in totaal niet meer dan 21 dagen. Hierbij behoudt de Installateur zijn regio.

2. Wanneer de Installateur voor meer dan 21 aaneengesloten dagen of meer dan drie keer per jaar de dienst wil pauzeren, kan zijn lidmaatschap worden stopgezet en de regio worden vrijgegeven.

12. Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)

1. Zonatlas voor installateurs verstrekt gegevens van consumenten die vragen naar offertes voor specifieke productcategorieën. Vooralsnog betreft het de productcategorie zonnepanelen.

2. De gegevens van de consumenten vallen onder de wet Bescherming Persoonsgegevens. Dit betekent dat de gegevens van de consument alleen gebruikt mogen worden om de aanvrager te benaderen voor het doen van een Offerte voor een zonnepanelen systeem en dat de gegevens van de Aanvrager niet aan derden

doorgegeven mogen worden zonder toestemming van de consument. Als aan de regels van deze wet niet wordt voldaan, kan de toezichthouder boetes opleggen. Om die reden gaat de Installateur akkoord dat eventueel opgelegde boetes die Zonatlas of haar Partners moet betalen vanwege overtreding van deze voorwaarden door de Installateur, de Installateur deze boete moet vergoeden aan Zonatlas of haar Partners.

13. Reclameren van Offerteaanvragen

1. Reclamaties van offertaanvragen worden gehonoreerd in de volgende gevallen*, waarbij een duidelijke redenvoering wordt aangegeven:

a. De gegevens van de Aanvrager komen overeen met een Offerteaanvraag waarvoor de installateur al eerder heeft betaald vanwege een eerdere Offerteaanvraag via Zonatlas of haar websites in de voorgaande thonderdtachtig (180) dagen (IDENTIEKE OFFERTEAANVRAAG).

b. Het telefoonnummer van de Aanvrager is onjuist en de Aanvrager reageert niet op email, waardoor de installateur geen contact kan opnemen met de Aanvrager. (NIET WERKEND TELEFOONNUMMER).

c. De opdrachtbeschrijving komt niet overeen met de rubriek waarin de Aanvrager een Offerteaanvraag heeft gedaan, onder de voorwaarde dat de rubriek waar de Offerteaanvraag bij hoort niet overeenkomt met het profiel van de installateur (ONJUISTE RUBRIEK).

d. De postcode of plaats waar de opdracht moet worden uitgevoerd is niet door de installateur opgegeven als gewenste regio (BUITEN DE REGIO).

e. De gehele Offerteaanvraag is fictief (FICTIEVE AANVRAAG).

f. De Offerteaanvraag heeft een uitvoerdatum over 12 maanden of verder (UITVOERDATUM NA 12 MAANDEN).

* Indien voor de Installateur een automatisch reclamatiepercentage is ingesteld, dan mag de Installateur geen gebruik maken van de reclameerservice.

2. Om een Offerteaanvraag te reclameren, dient de Installateur een verzoek tot reclamatie in te dienen door de Offerteaanvraag terug te sturen naar roel.aarten@zonatlas.nl , op de afgesproken dagen van reclamatie. Zonatlas is gerechtigd om te bepalen of een verzoek tot reclamatie gehonoreerd wordt. Wanneer een reclamatie gehonoreerd is ontvangt de Aanvrager hier een bevestiging van per e-mail en wordt deze Offerteaanvraag op de eerstvolgende factuur naar de Installateur gecrediteerd.

3. De Installateur dient de reclamaties zoveel mogelijk in de betreffende week door te geven. Indien Zonatlas reclamaties ontvangt van Offerteaanvragen uit

de voorgaande week, zullen deze op de factuur van de lopende week worden verrekend.

4. Het is de Installateur na verstrijken van het reclamatie termijn niet toegestaan om nog reclamaties in te dienen.

14. Aansprakelijkheid

1. De Installateur stelt zich op de hoogte van veranderingen in de algemene voorwaarden door deze regelmatig in te zien.

2. Zonatlas is nimmer aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit een geschil tussen Aanvrager en Installateur als onderdeel van het contract van een Installateur met, of een levering van een dienst aan, een Aanvrager. Zonatlas wordt niet aansprakelijk gesteld, en de Installateur stellen Zonatlas vrij van enige aansprakelijkheid in een geschil dat kan ontstaan tussen de Aanvrager en de Installateur aangaande een wanprestatie van de Installateur ten aanzien van de Aanvrager.

3. Zonatlas is niet betrokken bij, en Zonatlas draagt geen verantwoordelijkheid voor contracten van Installateurs met Aanvragers, betalingen aan Installateurs door Aanvragers of geschillen die Installateurs hebben met Aanvragers. Zonatlas biedt geen garanties met betrekking tot de mate van interesse van Aanvragers, het verlangen om een opdracht te hebben uitgevoerd, de kredietwaardigheid of het vermogen om de Installateur te betalen, de accuraatheid van de door Aanvrager geboden informatie, of dat Aanvrager de Installateur daadwerkelijk zullen inhuren voor het verlenen van diensten. Ook garandeert Zonatlas de Installateur niet dat zij succesvol contact zullen hebben met elke Aanvrager.

4. Zonatlas is in geen geval aansprakelijk voor de Installateur in verband met enige indirecte, incidentele, bijzondere schade, verloren inkomsten, verloren winsten of verlies van goodwill. In geen geval zal de totale aansprakelijkheid van Zonatlas tegenover de Installateur het totaal door de Installateur betaalde bedrag aan Zonatlas tijdens de voorgaande 12 maanden overschrijden, ongeacht de reden van de vordering.

5. Diensten worden aan de Installateur geleverd in de feitelijke staat, en Zonatlas verwerpt alle expliciete of geïmpliceerde garanties, inclusief maar niet beperkt tot alle garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, en niet-inbreuk, in de hoogst wettelijk toegelaten mate.

15. Vrijwaring

1. De Installateur vrijwaart Zonatlas van alle aanspraken van derden, daaronder mede begrepen aandeelhouders, bestuurders, personeel van Zonatlas, rechtsopvolgers en rechtverkrijgenden (de Gevrijwaarde Partijen), en vrijwaart hen van alle claims, eisen,

pandrechten, schade, rechtsvorderingen en schulden van welke aard dan ook, met inbegrip van maar niet beperkt tot persoonlijk letsel, inbreuk op intellectuele eigendomsrechten, fraude, misleidende reclame, wetsovertredingen, schade aan eigendommen, advocaatkosten en gerechtelijke kosten, die op enigerlei wijze, direct of indirect, uit of in verband met of in de loop van of op enige andere wijze in verband met een van de werkzaamheden van de Installateur voor of relaties met Aanvragers, of diensten van de Installateur, voorstellingen, reclame, of verplichtingen (met inbegrip van maar niet beperkt tot de verplichting van de Installateur tot geheimhouding van persoonlijke gegevens) zoals bepaald in deze overeenkomst, ongeacht de oorzaak een fout of nalatigheid is van Zonatlas of de Gevrijwaarde Partijen, en ongeacht of dit te wijten is aan een gelijktijdige of bijdragende fout, strikte aansprakelijkheid of nalatigheid, afzonderlijk, gezamenlijk of gelijktijdig, actief of passief door Zonatlas of de Gevrijwaarde Partijen.

16. Partiële nietigheid

1. De Offerteaanvragen die de Installateur van Zonatlas ontvangt, mogen niet doorgestuurd worden aan derden. De overdracht van Offerteaanvragen door de Installateur aan derde partijen, hetzij gratis hetzij tegen een vergoeding, of aan andere dienstverleners of onderaannemers, is ten strengste verboden en is tegen de huidige regels omtrent de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Indien Zonatlas dit opmerkt, zal de opdracht van de Installateur worden stopgezet en kan een wettelijke geldboete worden opgelegd (zie ook artikel Wet bescherming persoonsgegevens).

2. Als de Installateur niet akkoord gaat met wijzigingen in de algemene voorwaarden of prijswijzigingen, kan de Installateur zijn opdracht stopzetten. Als de Installateur de opdracht niet beëindigt, zal de opdracht stilzwijgend doorlopen met inachtneming van de wijzigingen die Zonatlas heeft aangekondigd.

3. Indien één of meer van de bepalingen of een onderdeel daarvan uit deze Algemene Voorwaarden dan wel enig onderdeel van de onderliggende overeenkomst nietig mocht zijn, dan wel vernietigd mocht worden, dan laat dat voor het overige de inhoud van de bepalingen van deze algemene voorwaarden onverlet, c.q. blijft de onderliggende overeenkomst in stand.

4. De volgende artikelen blijven van toepassing indien de overeenkomst wordt stopgezet of is verlopen: Wet bescherming persoonsgegevens, aansprakelijkheid, partiële nietigheid, vrijwaring.

17. Toepasselijk recht

1. Alle geschillen, voortvloeiende uit of verband houdende met een overeenkomst tussen Zonatlas en de Installateur, of daarmee samenhangende,

Installateur, of daarmee samenhangende, zullen bij uitsluiting worden berecht door de in het arrondissement Amersfoort bevoegde rechter, tenzij Zonatlas er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van de Installateur te onderwerpen.

2. Op deze Algemene Voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

18. E-mailing

1. Het e-mailadres van zowel de Aanvrager als de Installateur kan worden gebruikt om hen te voorzien van informatie over het verzoek tot offertes en andere relevante informatie m.b.t. de productgroep waar offertes voor worden aangevraagd of verzonden.

2. Aan de Installateur wordt per Offerteaanvraag een email verstuurd met een link naar aanvraaginformatie van de consument die een Offerteaanvraag heeft ingediend. De gegevens in deze email zijn vertrouwelijk, en dienen niet doorgestuurd te worden naar derden buiten de personen binnen de organisatie van de Installateur.

19. Privacy

1. De privacy voorwaarden van Zonatlas maakt deel uit van onderhavige voorwaarden. Lees hier de privacy voorwaarden van Zonatlas.

20. Informatie over Cookies

1. De websites van Zonatlas en haar partners maken gebruik van cookies, die via uw Internetbrowser worden opgeslagen op uw randapparatuur, voor een optimale gebruikerservaring. Deze cookies worden gebruikt om de websites van Zonatlas en haar partners beter te laten functioneren.

2. Op de websites van Zonatlas zijn website-knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken zoals Facebook en Twitter. Deze knoppen worden gerealiseerd door de code die wordt aangeleverd door de netwerken zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie zodat het delen van informatie met het door u gekozen (sociale) netwerk mogelijk is.

3. Lees aub de privacyverklaring van de sociale netwerken (zoals Facebook en van Twitter), welke regelmatig kunnen wijzigen, om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.

4. Wij behouden ons het recht om bovenstaande verklaring aan te passen.

21. Bronvermelding

1. Foto’s, die op deze website worden vertoond, zijn of formeel aangeschaft, of mogen worden gebruikt omdat toestemming is verkregen, of zijn toegestaan met bronvermelding.

2. Andere informatie verkregen via derden zal altijd bronvermelding bevatten.

22. Wijzigingen gebruiksvoorwaarden

1. Zonatlas behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden aan te passen. Zonatlas adviseert u daarom regelmatig op deze pagina te kijken voor eventuele veranderingen die zijn doorgevoerd.

Deze gebruikersvoorwaarden zijn vastgesteld op 14 Oktober 2016.

Bijlage 1

Suggesties om optimaal te profiteren van de diensten van Zonatlas:

1. binnen een tot twee (1-2) werkdag contact op te nemen met de Aanvrager.

2. bij een complexe opdracht uiterlijk binnen drie (3) dagen een afspraak te maken om de opdracht op locatie te bekijken.

3. bij een eenvoudige opdracht de opdrachtdetails telefonisch te bespreken.

4. de tijd te nemen om de wensen en vragen van de Aanvrager te bespreken.

5. na de dag van bezichtiging of telefonische bespreking een concurrerende offerte uit te werken en deze kosteloos per e-mail of per post aan de Aanvrager te zenden.

6. de Aanvrager te bellen na het verzenden van de offerte om te controleren of deze goed is ontvangen. Na ca. vijf (5) dagen neemt de Installateur opnieuw contact op met de Aanvrager om te informeren of er al een keuze is gemaakt uit de offertes.

7. de gemaakte afspraken en gestelde tijdslimieten in de offerte na te leven.

8. zich aan de standaarden te houden zoals deze gelden binnen de beroepsgroep.

9. geregistreerd te zijn als bedrijf, zoals dit wettelijk is voorgeschreven.

10. de benodigde kwalificaties en kennis te bezitten om de betreffende diensten te kunnen uitvoeren.

11. te zorgen voor de uitvoer van de diensten en de facturatie.

12. diensten te bieden van een kwaliteit die tegemoet komt aan de wensen van de Aanvrager.

13. een goede nazorg te leveren aan de Aanvrager.

Substantiële afwijkingen op deze suggesties zijn mogelijk maar vereisen wel overleg met Zonatlas. Indien de afwijkingen teveel inbreuk maken op (1) het imago van Zonatlas en (2) de verwachting van de consumenten kan Zonatlas de samenwerking opschorten en eventueel opzeggen. Dit zal Zonatlas alleen na overleg doen.