Disclaimer

Algemeen

Zonatlas voor installateurs in een onderdeel van Zonatlas NL B.V.

De privacy voorwaarden hebben betrekking op alle activiteiten die verricht worden door de juridische entiteiten Zonatlas NL B.V en andere werkmaatschappijen en/of handelsnamen die tot Zonatlas NL B.V. (hierna weer gegeven als Zonatlas) behoren tenzij expliciet naar andere voorwaarden wordt verwezen.

Toepasselijk recht

Op deze website, en alle juridische betrekkingen die uit het gebruik van deze website mochten voortvloeien, is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik van deze website vallen onder de exclusieve competentie van de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Zonatlas NL B.V. is gevestigd.

Aansprakelijkheid

Zonatlas doet haar uiterste best om te voorkomen dat de informatie die op de websites wordt verstrekt fouten bevat. Deze garantie kunnen we helaas niet geven. Voor eventuele onjuistheden op onze websites is Zonatlas niet aansprakelijk. Heeft u foutieve informatie op onze websites gezien, dan stellen wij het op prijs als u ons daarvan op de hoogte stelt.

Zonatlas is niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard ook en onder welke naam ook, die mocht voortvloeien uit het gebruik van deze website en/of de diensten die geboden worden.

De gebruiker van de website vrijwaart Zonatlas uitdrukkelijk van alle aansprakelijkheid en vrijwaart Zonatlas ter zake van alle aanspraken van derden die voortvloeien uit of verband houden met het gebruik van de website.

Geen garanties

Zonatlas probeert deelnemers en aanvragers van producten en/of diensten via haar website bij elkaar te brengen. Zonatlas heeft daarin slechts een faciliterende rol bij het bij elkaar brengen van vraag en aanbod. Zonatlas kan dan ook geen garanties ten aanzien van de (kwaliteit van) geleverde diensten en/of werkzaamheden en is niet aansprakelijk voor eventueel geleden schade. Ook bent u zelf verantwoordelijk voor het vastleggen van goede en duidelijke afspraken met degene die uw eventuele opdracht gaat uitvoeren.

Rechten

Alles wat op de websites van Zonatlas staat mag enkel gebruikt worden voor niet-commerciƫle doeleinden door bezoekers en deelnemers. Bezoekers en deelnemers van de websites van Zonatlas mogen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Zonatlas niets van de websites overnemen, vermenigvuldigen, verspreiden of op een andere manier ter beschikking stellen aan anderen. Zonatlas, of de rechthebbende, behoudt alle rechten, waaronder auteurs- en merkrechten en/of andere intellectueel eigendomsrechten, met betrekking tot alles wat op de websites van Zonatlas staat.